Štatút Seniorského parlamentu Mesta Piešťany

Štatút Seniorského parlamentu Mesta Piešťany

Článok 1

1. Seniorsky parlament je občianska iniciatíva.
2. Seniorský parlament Mesta je voľné združenie občanov mesta Piešťany, je nezávislý a politicky neutrálny.
3. Činnosť členov v Seniorskom parlamente je dobrovoľná na základe vyjadrenia súhlasu zvoleného seniora byť jeho členom.
4. Štatút Seniorského parlamentu, jeho Rokovací a volebný poriadok sú organizačným a riadiacim dokumentom pre správne fungovanie Seniorského parlamentu. Ich znenie je možné meniť iba písomne, po schválení plenárnym zasadnutím Seniorského parlamentu.

Článok 2

1. Funkčné obdobie Seniorského parlamentu trvá päť rokov.

2. Seniorský parlament má 21 členov. Členom Seniorského parlamentu môže byť občan mesta Piešťany starší ako 60 rokov, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany. Mandát poslanca akéhokoľvek stupňa a druhu je nezlučiteľný s členstvom v Seniorskom parlamente.
3. V priebehu päťročného funkčného volebného obdobia môže Riadiaci výbor, na základe odporučenia dvoch členov SP, udeliť občanovi Piešťan členstvo SP.
4. Predsedu a podpredsedu Seniorského parlamentu volia a odvolávajú členovia Seniorského parlamentu zo svojich radov. Postupujú pritom v súlade s rokovacím a volebným poriadkom Seniorského parlamentu mesta Piešťany.
5. Seniorský parlament sa delí na odborné sekcie podľa komisií Mestského zastupiteľstva Piešťan. Zoznam vedúcich sekcií a ich členov tvorí prílohu 1. Štatútu.
6. Odborné sekcie si k svojej činnosti, môžu vytvárať zbor poradcov zložený zo seniorov – odborníkov v danej oblasti pôsobnosti. Členovia poradného zboru pôsobia pri sekcii ako pozorovatelia s hlasom poradným.

Článok 3

1. Cieľom činnosti Seniorského parlamentu je vytvorenie názorového spektra, zohľadňujúceho životné podmienky a problémy seniorov, žijúcich v Piešťanoch a prezentáciu ich názorov, vízií a možností pre zlepšenie kvality života.
2. Medzi hlavné činnosti seniorského parlamentu patrí:
– styk s verejnosťou a organizáciami, združujúcimi seniorov
– podpora šírenia informácií, potrebných pre seniorov
– účasť na rokovaniach odborných komisií mestského zastupiteľstva
– vyhľadávať tematické oblasti, ktorými sa bude seniorský parlament zaoberať a bude k nim zaujímať stanoviská a predkladať možnosti riešenia
– na základe výziev primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, či odborných komisií mestského zastupiteľstva vytvárať kvalitné a kompetentné stanoviská k požadovaným tematickým oblastiam.

Článok 4

1. Seniorský parlament zastáva záujmy seniorov a je im za svoju činnosť zodpovedný.
2. K prerokovávaným otázkam prijíma seniorský parlament stanoviská formou uznesenia.
3. Seniorský parlament prostredníctvom svojho predsedu, predkladá primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva návrhy, podnety a pripomienky.

Článok 5

1. Vrcholným orgánom Seniorského parlamentu je plenárne zasadnutie, ktoré sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka.
2. Medzi plenárnymi zasadnutiami SP vedie činnosť riadiaci výbor. Jeho členmi sú predseda, podpredseda a vedúci odborných sekcií.
3. Rokovanie plenárneho zasadnutia a riadiaceho výboru zvoláva a riadi predseda Seniorského parlamentu, alebo ním poverený člen seniorského parlamentu.
4. Odborné komisie SP sa schádzajú podľa potreby, spravidla pred zasadaním odborných komisii zastupiteľstva.
5. Poslanci mestského zastupiteľstva a občania sa môžu zúčastniť rokovania Seniorského parlamentu s hlasom poradným.

 

V Piešťanoch, dňa 8. novembra 2016

 

Ing. Štefan Škulec CSc.

Predseda Seniorského parlamentu mesta Piešťany

Príloha 1:

zoznam-odbornych-sekcii-sp

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *