Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2018

Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2018 ako jeden z pilierov fungovania samosprávy prerokujú komisie MsZ na spoločnom rokovaní v utorok 21. novembra 2017 o 16:30 h v priestoroch zasadacej miestnosti Mestskej knižnice.  Návrh rozpočtu je zverejnený na webovej stránke mesta.

rozpocet2018

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 19 791 232,00 €, čo je o 629 397,25 € viac ako očakávané bežné príjmy v roku 2017. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem z podielových daní, ktorý súvisí s prognózovaným rastom ekonomiky a prognózovaným rastom zamestnanosti v Slovenskej republike v roku 2018, vyšším rozpočtovaným príjmom na prenesený výkon štátnej správy v školstve a vyšším rozpočtovaným príjmom z prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 458 983,00 €, čo je o 3 428 705,44 € viac ako očakávané kapitálové príjmy v roku 2017, čo súvisí s vyššími rozpočtovanými príjmami z grantov EÚ.
Výdavky roku 2018 sú rozpočtované štandardne v 10 programoch.  Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 19 108 357,00 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 7 148 007,00 €, a to na investície pokračujúce z roku 2017 a aj na nové investičné akcie v programoch správa mesta, majetok mesta, bezpečnosť, sociálna starostlivosť a bývanie, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.

Na financovanie investičných akcií je v roku 2018 navrhované použitie dlhodobých návratných zdrojov financovania vo výške 2 285 050,00 €, na financovanie výstavby plavárne vo výške 3 313 000,00 €, s postupným čerpaním v rokoch 2018 – 2020.
Na financovanie výstavby plavárne je navrhnuté použitie účelovo viazaných prostriedkov rezervného fondu vo výške 187 377,00 €. Na financovanie investičných akcií je navrhnuté čerpanie rezervného fondu vo výške 383 110,00 €. Na splátky úverov poskytnutých v minulých obdobiach je navrhnuté čerpanie rezervného fondu vo výške 200 000,00 €.

Po rokovaní komisií MsZ by sa malo uskutočniť pred mestskou radou posledné pracovné rokovanie zástupcov mestského úradu a poslancov na zapracovanie pripomienok a odladenie finálnej verzie rozpočtu, ktorá bude predložená na rokovanie rady a zastupiteľstva. Ak by ste mali záujem pripomienkovať rozpočet, nájdete ho tu. Svoje pripomienky a návrhy pošlite emailom na adresu hudcovictom@gmail.com.

Zdroj: Dôvodová správa Programový rozpočet mesta Piešťany

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *