Rokovací poriadok

Rokovací a volebný poriadok

Seniorského parlamentu Mesta Piešťany

Článok 1

Preambula

 1. Týmto rokovacím a volebným poriadkom sa riadi rokovanie Seniorského parlamentu mesta Piešťany (ďalej len Parlament), vrátane voľby predsedu a podpredsedu.

 2. Rokovaciemu a volebnému poriadku je nadradený Štatút Seniorského parlamentu mesta Piešťany.

Článok 2

Voľba členov Parlamentu

 1. Voľbu členov Parlamentu riadi dňa 16.4.2015 prípravný výbor ustanovujúceho zasadnutia Parlamentu a zvolená volebná komisia.

 2. Voľba je tajná. Členmi Parlamentu bude tých 21 kandidátov, ktorí v tajnej voľbe získajú najviac hlasov.

Článok 3

Voľba orgánov Parlamentu

 1. Predsedom a podpredsedom môže byť len člen Parlamentu.

 2. Voľba predsedu a podpredsedu sa dňa 16.4.2015 uskutočňuje aklamáciou.

 3. Návrhy na predsedu a podpredsedu Parlamentu predkladajú členovia Parlamentu a prípravný výbor.

 4. Predseda a podpredseda zvolení dňa 16.4.2015 sú zvolení na 1 (jeden) rok.

 5. Po uplynutí 1 roka body 1.,2.,3., 4. strácajú platnosť.

 6. Po uplynutí 1 roka sa uskutoční v Parlamente tajná voľba predsedu a podpredsedu na obdobie 4 (štyroch) rokov.

 7. Návrhy na funkciu predsedu a podpredsedu predkladajú členovia Parlamentu.

 8. Pri voľbe predsedu a podpredsedu označí každý člen Parlamentu na hlasovacích lístkoch maximálne jedného kandidáta. Ak označí viacej kandidátov, je jeho hlasovací lístok neplatný.

 9. V prvom kole sú zvolení tí kandidáti na predsedu a podpredsedu, ktorí získali najväčší počet hlasov a súčasne nadpolovičný počet všetkých prítomných členov Parlamentu.

 10. Ak v prvom kole nie je zvolený žiadny kandidát pokračuje voľba druhým kolom.

 11. Do druhého kola postupujú 2 (dvaja) kandidáti na predsedu a podpredsedu, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom alebo druhom mieste postupujú do druhého kola všetci títo kandidáti do 2. kola.

 12. V druhom kole sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.

 13. Ak nie je v druhom kole zvolený žiadny z navrhnutých kandidátov, tak pokračuje voľba tretím kolom

 14. Do tretieho kola postupujú všetci kandidáti z druhého kola podľa princípu uvedeného v bode 11.

 15. V treťom kole sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.

 16. Ak ani v 3. Kole nie sú zvolení kandidáti na predsedu a podpredsedu, je voľba ukončená a opakuje sa ďalšom zasadnutí Parlamentu. Predseda a podpredseda riadi až do ďalšieho zasadnutia činnosť parlamentu.

 17. Predseda Parlamentu určí z členov Parlamentu, na dobu svojho mandátu tajomníka Parlamentu. Predseda Parlamentu má právo tajomníka kedykoľvek odvolať.

Článok 4

Rokovanie parlamentu

 1. Rokovanie parlamentu je verejné.

 2. Osoby, ktoré sa zúčastňujú rokovania Parlamentu a nie sú jeho členmi, nemôžu do rokovania zasahovať pokiaľ nie sú k tomu predsedajúcim vyzvané

 3. Program Parlamentu sa oznamuje minimálne 5 dní pred jeho konaním.

 4. Pozvanie na rokovanie Parlamentu musí byť doručené písomne alebo elektronickou poštou a včas, vo výnimočnom prípade telefonicky.

 5. Do okamihu zvolenia prvého predsedu riadi rokovanie Parlamentu prípravný výbor ustanovujúceho zasadnutia.

 6. Po zvolení predsedu a podpredsedu Parlamentu riadi rokovanie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen Parlamentu, poverený predsedom, alebo podpredsedom.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 1. K prerokovávaným otázkam prijíma Parlament stanoviská formou uznesenia, ktoré odovzdáva poslancom Mestského zastupiteľstva, prostredníctvom predsedu, alebo podpredsedu.

 2. Parlament je schopný sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

 3. Uznesenie Parlamentu je platné, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Parlamentu.

 4. Zápis z rokovania vyhotovuje tajomník Parlamentu a ukladá ho do písomností, ktoré vedie.

 5. Zápis podpisuje predseda Parlamentu alebo ním poverený člen Parlamentu.

 6. Súčasťou zápisu je prezenčná listina

 7. Predseda Parlamentu predkladá raz do roka Správu o činnosti Parlamentu, obvykle do konca apríla.

 8. Predsedu zastupuje, v dobe jeho neprítomnosti, podpredseda alebo poverený člen Parlamentu.

 9. Všetky zmeny a dodatky tohto poriadku musia byť písomné a schválené členmi Parlamentu.

 10. Znenie tohto poriadku bolo schválené ustanovujúcou schôdzou, konanou dňa 16.4.2015.

V Piešťanoch dňa 16.apríla 2015

Predseda Seniorského parlamentu mesta Piešťany

Ing. PhDr. Štefan Škulec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *