Memorandum podrobnejšie – šport

Šport patrí aj v našom meste medzi veľmi populárne aktivity. Má tu dlhú a vcelku úspešnú históriu. V Piešťanoch vyrástlo viacero významných športových osobností a aj dnes tu pôsobí množstvo športových klubov, z ktorých viaceré dosahujú veľmi dobré výsledky. Svoj podiel má na tom aj podpora zo strany mesta. Väčšina jeho obyvateľov sa však pravdepodobne zhodne na tom, že je dlhodobo nedostatočná a pre niektoré športové aktivity a kluby možno aj nespravodlivá.

florbal

Veď niektoré športy pripomínajú skôr podnikateľské aktivity s cieľom zisku, na ktorých sa zúčastňujú „športovci“ – v podstate zamestnanci, poberajúci za to plat. Predpokladáme, že funkciou mesta nie je, toto ich podnikanie podporovať na úkor iných druhov športov.

V mestskom rozpočte na rok 2014 je na šport naplánovaných 269 159 €, na rok 2015 je to až 2 121 535 €. Z toho však 1 500 000 € je určených na novú tréningovú halu pre hokejistov a 376 500 € na výstavbu nového letného kúpaliska. [1]

Nejde o malé sumy, ale väčšina z týchto peňazí putuje na údržbu športovísk vo vlastníctve mesta Piešťany a na preplatenie niektorých nákladov, napríklad na energie. Pre športové kluby tak jedinou možnosťou, ako získať peniaze na svoju činnosť z mestského rozpočtu, zostávajú dotácie. Tie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. V Piešťanoch sa o dotáciu v celkovej výške 6 640 €[2] tento rok uchádzalo približne 20 športových klubov pôsobiacich na území mesta.

V budúcnosti považujeme za potrebné, aby bola problematika podpory športu zo strany mesta prehodnotená a následne aby bol prijatý spravodlivý a transparentný systém jeho financovania. Pritom bude potrebné vychádzať z jednotlivých funkcií športu (propagačnej, zdravotnej, relaxačnej, ekonomickej, sociálnej, výchovnej a podobne) a ich významov pre Piešťany a jeho obyvateľov. Za nevyhnutné zároveň považujeme podstatné navýšenie financií, ktoré by mali byť na podporu športu vyčlenené.

Viacerí členovia občianskej iniciatívy „Spoločne pre Piešťany“ sa dlhodobo iniciatívne zapájajú do športových aktivít rôzneho druhu, uvedomujú si význam športu pre rozvoj mesta a zároveň majú jasnú predstavu o tom, kam by sa mala podpora športu uberať. Preferujú najmä rozvoj takých športových aktivít, ktoré prinesú jednoznačné výhody pre čo najväčší počet obyvateľov mesta. Preto sme si stanovili dosiahnuť v tejto oblasti nasledovné ciele.

mp-08-03-13-94419

  1. Analyzovať doterajší systém podpory športu a vyhodnotiť jeho efektívnosť (posúdiť veľkosť doteraz vynaložených prostriedkov).
  2. Spracovať metodiku (stanoviť jasné kritéria) pre hodnotenie jednotlivých druhov športov.
  3. Zaviesť spravodlivý a transparentný systém podpory športu berúci do úvahy viac pozitívny prínos športu pre zdravie občanov ako návštevnosť športových podujatí, podporujúci viac amatérsky ako profesionálny šport.
  4. Vytvoriť široko akceptovanú a najmä dlhodobú koncepciu rozvoja športu v meste
  5. V čo najväčšej miere sprístupniť existujúce športové zariadenia (štadióny, telocvične, ihriská,…) pre širokú verejnosť.
  6. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie športových zariadení.
  7. Realizovať rekonštrukciu existujúcich a prípadne aj výstavbu nových lokálnych športovísk otvorených pre širokú verejnosť – napr. vybudovať polyfunkčné plochy vhodné na technicky nenáročné športové aktivity (petang, bedminton, volejbal,…).
  8. Zlepšiť osvetu, propagáciu a podporu športu s cieľom zapojiť do športových aktivít čo najširšie vrstvy obyvateľstva Piešťan (napr. zaviesť systém mestských líg, olympiády, susedských turnajov).
  9. Podporovať výchovu mladých športovcov.

Autori: Stanislav Drabant, Peter Tremboš, Matúš Kromholc[1] Pozri: Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015, časť šport. Dostupné na: http://www.piestany.sk/fileadmin/media/albums/Rozpocet_2015/Sport_2015_N.pdf

[2] Pozri: Tamtiež

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *