Memorandum podrobnejšie – sociálna oblasť

Ďalšiu časť rozpracovaných volebných cieľov pod názvom Memorandum naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018 sa týka poskytovania sociálnych služieb. Autorom materiálu je Zita Bruncková a venuje sa najmä naliehavému cieľu – vytvoreniu nového zariadenia pre seniorov.

MP-08-17-14-115974

SOCIÁLNA  OBLASŤ – Zariadenie pre seniorov ( bývalý Domov dôchodcov) a iné druhy a formy poskytovania sociálnych služieb

Poskytovanie  rôznych druhov sociálnych služieb uskutočňuje mesto Piešťany v súlade so zákonom číslo č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ich rôznych druhoch a formách.

V zákone sú uvedené tieto druhy  a formy sociálnych služieb:

a)      Sociálne služby (SS) krízovej intervencie na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby z dôvodu:

–          že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,

–          pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

–          pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

–          pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb, alebo sa stali obeťou správania iných fyzických osôb,

–          pre zotrvávanie v lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby

b) SS na  podporu rodiny s deťmi –  sú 3 druhy

c) SS na  riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého

zdrav. stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku – je ich 8 druhov

d) SS s  použitím telekomunikačných technológií – dva druhy

e) podporné služby, ktorými sú: 1. odľahčovacia služba, 2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv

a povinností, 3. sociálna služba v dennom centre, 4. Podpora samostatného bývania, 5. sociálna služba

v jedálni, 6. sociálna služba v práčovni, 7. sociálna služba v stredisku osobnej hygieny.

 

Zákon ďalej pozná tieto formy sociálnych služieb:

–          ambulantná forma

–          terénna forma

–          pobytová forma, súčasťou ktorej je ubytovanie, môže byť celoročná alebo týždenná.

A)    Bude potrebné zanalyzovať:

–          koľko druhov  a foriem sociálnych služieb sa v skutočnosti v meste poskytuje

–          akému počtu klientov (poberateľov), či všetci majú  trvalý pobyt v Piešťanoch

–          aké sú vekové kategórie poberateľov sociálnych služieb,

–          v akých priestoroch sa poskytujú sociálne služby

–          celkové výdavky na poskytovanie sociálnych  služieb z mestského rozpočtu a z iných zdrojov

–          Koľko občanov mesta je odkázaných na sociálnu službu, a koľkým bola táto služba poskytnutá alebo zabezpečená  mestom Piešťany – tým chceme poukázať na to, že väčšiua odkázaných Piešťancov na pobytovú službu sú umiestňovaní do zariadení mimo Piešťan, lebo mesto nemá dostatočné kapacity 

B) Je nutné informovať občanov mesta o celkových výdavkoch na poskytované  typy a formy sociálnych služieb a analyzovať, či pri ich poskytovaní nedochádza k znevýhodneniu občanov, ktorí zostávajú v domácom prostredí.

C)  Zistiť z akých zdrojov (napr. vlastných zdrojov mesta, darov, dedičstva, z VÚC alebo zo ŠR)  sú poskytované výdavky do sociálnej  oblasti, či sú definované podmienky účelového použitia (v prípade poskytnutia zdrojov zo ŠR) a aké sú kritériá na prerozdeľovanie  medzi jednotlivými typmi a formami SS. Predpokladám, že na prerozdeľovanie je vypracovaná Interná smernica, ktorá by mala rešpektovať aktuálny právny stav.  Ak áno, bude vhodné ju skontrolovať, či sa nepresadzuje niektorý druh a forma SS nad inou, potrebnou pre úzku skupinu občanov, napr. v neprospech  občanov so zdravotným postihnutím.

bankovky

E) Platný zákon č. 448/2008 Z.z. uprednostňuje pri pobytovej forme  týždennú SS voči celoročnej pobytovej SS,  (od 1.1.2015 u druhu služby v domove sociálnych služieb iba týždennú pobytovú formu), z toho dôvodu bude  vnutné, pri novom vybudovanom zariadení v Lesoprojekte alebo inej budove,  vyčleniť určiť druh sociálnej služby a podľa toho určiť  lôžka na dlhodobý pobyt – celoročný a krátkodobý pobyt – týždenný.

F) Bude potrebné, analyzovať  situáciu, či je možné zlúčiť jednotlivé typy a formy poskytovaných SS do jedného celku a poskytovať v ňom viaceré SS (so zreteľom na zákonom stanovenú max. kapacitu pri pobytových SS), s prevádzkovým režimom podľa § 35 Zariadenia pre seniorov, podľa § 36 Zariadenia opatrovateľskej služby, § 38 Domova sociálnych služieb, podľa § 40 Denný stacionár, podľa § 41 Opatrovateľskú službu a vrátane mestskej vývarovne stravy a Prepravnej služby.

P1020887

G) V prípade, že  sa rozhodne o  vhodnej budove  ( Lesoprojekt, bývalá ZŠ či iný objekt)  na poskytovanie sociálnych služieb, bude účelné urobiť analýzu na poskytovanie viacerých typov a foriem sociálnych služieb “ pod jednou strechou”. Domnievam sa, že by bolo vhodné, aby mesto založilo neziskovú organizáciu s vlastnou právnou subjektivitou a samostatným účtovníctvom a rozpočtom. V tomto prípade by z mestského rozpočtu boli  na prevádzku zariadenia poskytované omnoho nižšie výdavky do tejto sociálnej oblasti a na prevádzku by boli poskytované zdroje z VÚC alebo zo štátneho rozpočtu v závislosti od druhu poskytovaných SS  ( tak je to v meste Vrbové, ale aj v ďalších  mestách a obciach napr. Gbely,  Pata pri Nitre,  Kúty, Brodské, atď…, ), kde sú poskytované sociálne služby v samostatných právnych subjektoch  a nie v prevádzkach (strediskách) mesta.

H) Znížením prevádzkových nákladov na administratívu a obslužný personál v novozriadenej neziskovej organizácii, by sa  vytvorili  ďalšie zdroje na poskytovanie sociálnych služieb pre vyšší počet klientov.

Zita Bruncková 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *