Memorandum podrobnejšie – podpora príchodu a zotrvania mladých ľudí a rodín

Sme tu opäť s rozšírením Memoranda naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018. Piešťany starnú a potrebujeme ich opäť omladiť. Námetu ako Podporiť príchod a zotrvanie mladých ľudí a rodín sa venoval Peter Tremboš, ktorý sa zaoberá krajinným plánovaním či miestnym rozvojom. 

10550987_715523605152251_7697394183144846356_n

Podporiť príchod a zotrvanie mladých ľudí a rodín

Súčasný stav

 1. počet obyvateľov klesá
 2. úmrtnosť je dlhodobo vyššia ako pôrodnosť
 3. nepriaznivé migračné saldo
 4. obyvateľstvo starne – zvyšuje sa priemerný vek
 5. medzi mladými ľuďmi je relatívne vysoká nezamestnanosť
 6. nedostatok vhodných pracovných príležitostí pre vzdelaných mladých ľudí
 7. vysoké ceny bývania v relácii s výškou príjmu

Ciele

 1. vytvárať priaznivejšie podmienky pre rodiny s malými deťmi
 2. zvýšiť starostlivosť o školopovinnú a študujúcu mládež
 3. zlepšiť situáciu mladých ľudí v oblasti zamestnanosti a bývania
 4. zapájať mladých ľudí do aktivít, ktoré im umožnia stať sa plnohodnotnými členmi občianskej spoločnosti

 

Podpora_mlad_ch_1_graf_

Opatrenia na dosiahnutie cieľov

1. vytvárať priaznivejšie podmienky pre rodiny s malými deťmi

 • zabezpečiť fungujúce materské centrá
 • dostatok bezpečných detských ihrísk, rekonštruovať existujúce outdoorové ihriská a vybudovať nové indoorové detské ihrisko
 • zaistiť, aby bol dostatok miest v predškolských zariadeniach (detských jasliach a materských školách)

2. zvýšiť starostlivosť o školopovinnú a študujúcu mládež

 • upriamiť pozornosť na kvalitu výuky na školách ako aj zvýšiť celkovú náročnosť prípravy poslucháčov
 • v spolupráci so zriaďovateľmi stredných a vysokých škôl pôsobiacimi na území mesta, posilniť orientáciu výuky pre potreby miestnej ekonomiky
 • podporovať mladých ľudí pri získavaní nových zručností a skúseností, ktoré uplatnia v praxi i v bežnom živote (napr. finančná gramotnosť)
 • rozvíjať rôzne mimoškolské záujmové aktivity zamerané na športové, umelecké a vedecko-technické činnosti, podporovať mladých talentovaných ľudí
 • vytvárať podmienky pre pôsobenie špecializovaných poradenských centier, ktoré by sa venovali prevencii pred rôznymi sociopatologickými javmi ako je kriminalita, drogová závislosť a podobne

3. zlepšiť situáciu mladých ľudí v oblasti zamestnanosti a bývania

 • motivovať mladých ľudí pri zvyšovaní ich kvalifikácie
 • v spolupráci s ďalšími inštitúciami vytvárať podmienky pre zabezpečenie ekonomického a právneho poradenstva pre mladých ľudí vstupujúcich na pracovný trh, prípadne samostatne podnikajúcich
 • podporou sofistikovaných ekonomických aktivít s vyššou pridanou hodnotou vytvárať podmienky pre zamestnávanie mladých, vzdelaných ľudí na lepšie platených pracovných miestach, ktoré zabezpečia dostatočný príjem umožňujúci postupné riešenie ich bytovej otázky a založenie rodiny

4. zapájať mladých ľudí do aktivít, ktoré im umožnia stať sa plnohodnotnými členmi občianskej spoločnosti

 • napomáhať pri realizácii rôznych mládežníckych projektov zameraných na rozvoj osobnosti, prípadne na riešenie špecifických potrieb mladých ľudí
 • podporovať prácu mladých ľudí vo formálnych i neformálnych štruktúrach, záujmových združeniach a podobne
 • angažovať mladých ľudí pri riešení rôznych komunálnych tém, ktoré sa  ich bytostne dotýkajú

Peter Tremboš

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *