Memorandum podrobnejšie – bezpečnosť

Starostlivosť o bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta je nevyhnutnou súčasťou služby občanom. Bezpečnosť v meste neznamená len zabezpečenie verejného poriadku a dodržiavania predpisov a zákonov mestskou a štátnou políciou. Ide aj o udržiavanie komunikácií, systematickú kontrolu budov, ihrísk, parkov, premostení a ďalšie činnosti, ktoré zabezpečuje nielen mestská polícia, ale tiež príslušné referáty MsÚ a organizácie spadajúce pod správu mesta, buď priamo, alebo nepriamo (napr. podporou iných subjektov zaoberajúcich sa danými témami).

 V niektorých vyššie uvedených kategóriách je stav prijateľný, no niektoré sú nevyhovujúce. Pre celkové zlepšenie je však okrem zefektívnenia činnosti mesta nevyhnutná spolupráca všetkých obyvateľov. Treba si uvedomiť, že aj keď sa budú zamestnanci mesta akokoľvek snažiť, nemôžu byť vždy a všade.

piestanyinline11

Je dôležité:

–  Vykonávať preventívne opatrenia a pri zistení nedostatku ohrozujúceho život a zdravie či majetok občanov neodkladne urobiť nápravu a eliminovať jeho opätovný vznik.

–  Požiadať o navrátenie Okresného riaditeľstva policajného zboru do Piešťan. Jeho zriadenie je aj podľa názoru samotných príslušníkov potrebné pre zlepšenie podmienok a zefektívnenie práce štátnej polície na území nášho mesta. Vedenie mesta by malo opakovane žiadať príslušné orgány (Prezídium PZ, Ministerstvo vnútra) o jeho zriadenie.

– Dosiahnuť, aby mala mestská polícia vybavenie adekvátne na jej efektívnu činnosť, dostatok primerane vyškolených a vycvičených príslušníkov s prirodzenou autoritou, vďaka čomu by mohla bez zbytočných komplikácií plniť svoj účel. Mestská polícia (MP) je v súčasnosti podľa nás personálne i materiálne poddimenzovaná, čo môže byť jednou z príčin, že jej mnohí obyvatelia mesta nedôverujú a nemajú voči príslušníkom rešpekt.

– Prehodnotiť systém odmeňovania príslušníkov MP, aby bolo možné personálne zabezpečiť kvalitnú zostavu “ochrancov poriadku“ nášho mesta, ktorých bude v uliciach dostatok aj počas víkendových nocí, konania festivalov a ďalších podujatí.

– Určiť podmienky udelenia súhlasu na konanie festivalov, či iných akcií, aby sa dostatočne zhodnotila miera vplyvu na všeobecnú bezpečnosť a v prípade zistenia bezpečnostných rizík zaviazať organizátora k prijatiu adekvátnych (funkčných, nielen teoretických) opatrení na ich elimináciu.

MP-08-15-14-115412

– Monitorovať činnosť rôznych “neprispôsobivých“ osôb a skupín páchajúcich na území mesta delikty a zamedziť ich opakovaniu.

– Zabezpečiť mestské komunikácie pre vozidlá, cyklistov i chodcov proti vzniku nehôd a úrazov, respektíve uviesť ich do stavu, aby k takýmto nehodám či úrazom podľa možnosti nedochádzalo. Sledovať ich stav, odstraňovať zbytočné prekážky z chodníkov a ciest – ak to nie je možné, zreteľne ich označiť. Zaistiť zrozumiteľné a dobre viditeľné dopravné značenie.

– Zvýšiť úroveň bezbariérovosti v meste.

– Vypracovať a dodržiavať komplexný plán kontrol bezpečnosti detských ihrísk, premostení, budov (aj ich okolia) a iných objektov.

Mimoriadne dôležité je pôsobiť preventívne – vzdelávať, informovať a vystríhať jednotlivé skupiny obyvateľov pred bezpečnostnými rizikami, ktoré im hrozia (organizovať kurzy, školenia, besedy). Venovať sa v dostatočnej miere deťom a mládeži prostredníctvom mimoškolských záujmových aktivít. Taktiež v maximálnej možnej miere podporovať subjekty vyvíjajúce aktivity, ktoré pozitívne vplývajú na deti a mládež a tým vykonávajú prevenciu vzniku kriminality.

P1030167

Súčasťou bezpečnostnej politiky je aj vhodné verejné osvetlenie. Verejné osvetlenie v Piešťanoch je zastarané a energeticky náročné. Platíme veľké sumy za dodávku elektrickej energie a nesvietime. Napríklad situácia na Komenského a Brezovej večer je hrozivá. Cyklisti a korčuliari sú bezprostredne ohrození, najmä ak idú bez osvetlenia, čo sa bežne stáva.

Riešenie ponúkajú energetické spoločnosti, ktoré vymenia na svoje náklady stávajúce osvetlenie za moderné LED žiarovky a mesto projekt spláca z ušetrenej energie, takže ho nemusí financovať. Ponuku projektu využili už viaceré mestá a obce.

Marián Bucko

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *