Čas na podanie projektov participatívneho rozpočtu sa kráti

Občania, ktorí majú nápady na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu môžu svoje zámery predložiť prostredníctvom elektronického formulára na webových stránkach mesta do 17. apríla. Pri realizácii participatívneho rozpočtu čo je proces, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Piešťany, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany starším viac ako 16 rokov, navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe projektov obyvateľov, sa postupuje v zmysle štatútu schváleného mestským zastupiteľstvom.

Pre-cyklistovu-dušu-2[1]Tento rok, podobne ako vlani, je na projekty participatívneho rozpočtu vyčlenených 20-tisíc eur. Minulý rok vďaka týmto prostriedkom pribudla cyklopumpa v centre mesta, stolnotenisové stoly v parku, lavičky a stoly na Lipovej ulici, ale rovnako boli zrekonštruované aj priestory MC Úsmev a zabezpečená ich bezbariérovosť. Celkovo bolo realizovaných 5 projektov do 2000 eur a dva projekty do 5000 eur. Rovnaký počet sa má realizovať aj tento rok.  Pri predkladaní projektov je podmienkou, že musí ísť o kapitálové výdavky, teda o výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku.

IMG_3425-640x427[1]

Projekt môže zahŕňať budovy, pozemky, ulice, chodníky a iné na území mesta Piešťany a jeho časti Kocurice. Projekt sa môže vzťahovať na všetky oblasti (doprava, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúra, sociálna starostlivosť, seniori, mládež, voľnočasové aktivity, rodičia s deťmi, školstvo a vzdelávanie, životné prostredie, zeleň v meste, ekológia, bezdomovectvo, a iné.). Projekt, aby mohol byť zrealizovaný, musí spĺňať všetky nasledovné kritériá:

1. Je v kompetencii mesta Piešťany

2. Je umiestnený v meste Piešťany alebo v jeho časti Kocurice

3. Je vo všeobecnom záujme

4. Jedná sa o kapitálové výdavky

5. Je technicky realizovateľný

6. Je možné považovať ho z hľadiska technického, právneho a finančného za správny

7. Odhad nákladov na jeho realizáciu je nižší ako 2000 € alebo 5000 € celkom

8. Zisky z jeho využitia alebo používania nebudú predmetom prospechu jednotlivca alebo skupiny osôb

9. Jeho realizácia bude ukončená v roku 2017

10. Neobsahuje žiadne diskriminačné alebo hanlivé prvky

11. Negeneruje v ďalšom období vyššie prevádzkové náklady ako 5% z vynaložených investícií na jeho realizáciu/rok

12. Nepotrebuje inú ako obvyklú údržbu

13. Nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku

14. Jeho realizácia sa netýka a neposkytuje študijné výhody

15. Predkladateľ projektu má trvalý pobyt v Piešťanoch a je starší ako 16 rokov.

Pracovná skupina menovaná primátorom mesta projekty vyhodnotí a posúdi, či spĺňajú všetky požadované kritériá, do 30. apríla. Tie, ktoré splnia všetky náležitosti, budú zverejnené od 1. mája na webovej  stránke mesta, kde bude možné o nich diskutovať a  hlasovať za ne  do 21. mája. Na podnet nášho poslanca z klubu MsZ Spoločne pre Piešťany Tomáša Hudcoviča bol štatút praticipatívneho rozpočtu doplnený o verejnú prezentáciu projektov, ktorá sa má uskutočniť do 15. mája.

Mesto Piešťany do konca roka 2017 zrealizuje 5 projektov v kategórii do 2000 eur, ktoré v hlasovaní verejnosti získajú najviac hlasov a dva projekty do 5000 eur s najvyšším počtom hlasov.

-spp-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *