9. MsZ o zmene územného plánu i o projekte na rekonštrukciu Kolonádového mosta

Vo štvrtok 9. novembra o 14:00 h sa v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice Piešťany uskutoční o 14:00 h 9. zasadnutie MsZ mesta Piešťany. Podľa pozvánky sa bude rokovať o zmene územného plánu centrálnej mestskej zóny, bude sa meniť rozpočet z dôvodu zvýšenia platov v školstve, na ktoré musí nájsť mesto peniaze, či prerokovávať niekoľko vecných bremien. Rovnako sa má hovoriť o žiadosti o NFP pre projekt rekonštrukcie Kolonádového mosta.

_MG_2047

 

PROGRAM

 

1.   Otvorenie

–      schválenie programu zasadnutia

–      určenie overovateľov

–      určenie zapisovateľov zápisnice

–      voľba návrhovej komisie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20.09.2017

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Voľba prísediaceho pre Okresný súd Piešťany

5.    Návrh Zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov

6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 14/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

7.    Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 – presun rozpočtových položiek

8.    Návrh  na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany

9.    Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Radoslavom Derďákom a Monikou Derďákovou, lokalita Vodárenská Piešťany

10.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Mgr. Petrom Ďuríškom, lokalita Valová Piešťany

11.  Návrh na uzavretie zámennej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s. r. o., lokalita Krajinská, Piešťany

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s. r. o., Lokalita Krajinská a Jozefská Piešťany

12 Žiadosť o poskytnutie dotácie Rekonštrukcia NNKP – Most Kolonádový a plastika 

13.  Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2017

14.  Rôzne

15.  Interpelácie poslancov

16.  Záver

Ak máte záujem pozrieť si o čom sú konkrétne jednotlivé materiály, stačí kliknúť na link daného bodu, otvorí sa vám materiál predkladaný na MsZ z mestskej webstránky.

Kompletné info o rokovania MsZ nájdete na tejto stránke.

-spp-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *